กยศ.,รับชำระหนี้,ด้วย Barcode, ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส,และ,ไปรษณีย์ไทย

กยศ. รับชำระหนี้ด้วย Barcode ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและไปรษณีย์ไทย

กยศ. รับชำระหนี้ด้วย Barcode ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและไปรษณีย์ไทย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดบริการรับชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน (Barcode) โดยผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้ตลอดทั้งปี และไม่จำกัดจำนวนเงิน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และช่องทางไปรษณีย์ไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

“ดร. ฑิตติมา วิชัยรัตน์” ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนฯ ได้เริ่มดำเนินการให้บริการรับชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้จำนวนกว่า 3 ล้านราย ให้สามารถติดต่อเข้าชำระหนี้ผ่านช่องทางหน่วยรับชำระเงินที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และไปรษณีย์ไทยทุกสาขา

ทั้งนั้น ผู้กู้ยืมต้องเข้าไปตรวจสอบยอดหนี้จากเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th และพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) เพื่อนำไปใช้แสดงความประสงค์ชำระหนี้ได้ตลอดทั้งปี และไม่จำกัดจำนวนเงินที่ต้องชำระ
“กองทุนฯ จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้ผู้กู้ยืมรุ่นน้อง โดยสามารถชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และไปรษณีย์ไทย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-0164888”