การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้แสวงบุญ

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้แสวงบุญ

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้แสวงบุญ

บริษัท การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษ นำผู้แสวงบุญฮัจญ์สู่ซาอุดีอาระเบีย รวม 13 เที่ยวบิน

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทย จัดบริการเที่ยวบินพิเศษ ขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เส้นทางหาดใหญ่ – มะดีนะห์ และ นราธิวาส – มะดีนะห์ โดยเที่ยวบินแรกออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่เวลา 08.00 น. และออกจากท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 11.50 น. ในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันแรกของเทศกาลแสวงบุญดังกล่าว ตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติมอบหมายกระทรวงคมนาคม โดยการบินไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ ขนส่งผู้แสวงบุญจากภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นประจำทุกปี

ซึ่งปีนี้การบินไทยได้เตรียมการจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำขนส่งผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 13 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินขาไป ทำการบินออกจากท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน 4 เที่ยวบิน ในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 และออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 9 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2559 ไปยังเมืองมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ330-300 สามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ประมาณ 3,757 คน โดยตลอดการเดินทาง บริษัท ฯ ได้มุ่งเน้นความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการตรงต่อเวลาในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบินพิเศษ ที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL-Q

ทั้งนี้ ผู้แสวงบุญที่มีความประสงค์จะเดินทางขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อปฏิบัติในการเดินทางได้ที่สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ หรือที่สำนักงานขายการบินไทยหาดใหญ่ โทร. 0-7423-3433 ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)