สมคิดเปิดศูนย์ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมคิดเปิดศูนย์ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมคิดเปิดศูนย์ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์

   ‘รองนายกฯสมคิด’ เปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะอุต ฯ เอกชน เข้าพัฒนาสินค้า OTOP SMEs เกิดการสร้างมูลค่า ด้าน รมว.อุตฯ สั่ง คณะทำงานออกแผนช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center) ว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน และในอนาคต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะมีประโยชน์อย่างมากในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ การผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น บริษัท Apple ที่เริ่มจากการออกแบบ เลือกวัตถุดิบ วัสดุและการผลิต แตกต่างจากไทยที่เริ่มจากการรับจ้างผลิต OEM ดังนั้น หากไทยจะก้าวเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 จะต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการ ช่วยเหลือพัฒนาออกแบบ สินค้า OTOP และ SMEs เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย จะต้องลงไปวางแผนช่วยเหลือในด้านนี้ เพื่อยกระดับจากสินค้าชุมชน สู่สินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไปสู่การสร้างมูลค่า โดยประเทศไทยจะต้องเป็น Thailand Stand up ทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่ Thailand Start up  เพราะอนาคตทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่หน้าที่ขอวงรัฐเพียงอย่างเดียว และต้องร่วมมือจากภายในและต่างประเทศ สร้างให้เกิดสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝากความหวังการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ

รมว.อุตฯสั่งออกแบบผลิตภัณฑ์OTOP

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีคุณภาพสูง จะต้องมีการดำเนินงานครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrail Design Center) ให้เป็นศูนย์กลางออกแบบระดับชาติ ที่จะเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ยกระดับการออกแบบของไทยให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้คณะทำงานพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมไทย (High Value Thailand) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและการพัฒนาเอสเอ็มอี จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการช่วยเหลือสินค้า OTOP และ SMEs ให้มีความสามารถในการแข่งขันและยกระดับสินค้าเข้าสู่ตลาดระดับบน รวมทั้งนำนักออกแบบภาคเอกชน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000 ราย จากเดิมอยู่ที่ปีละ 1,000 ราย โดยประเมินว่า หากมีการออกแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ำกว่า 5 – 10 เท่า